Češka - Vlčí vrch - Kozlík

Asi 2 km jihovýchodně od Kamenického Šenova a 3 km východně od Skalice vystupuje nad údolí Sporky protáhlý zalesněný hřbet, který byl dříve nazýván podle Slunečné, ležící na jeho východním svahu. Hřbet se táhne v délce asi 4 km od Práchně k Volfarticím a zatímco na severu se jen velmi zvolna svažuje ke Kamenickému Šenovu, na jižní a východní straně strmě spadá do údolí potoků Sporky a Libchavy.
Hřbet je nejvýchodnějším výběžkem Českého středohoří a tvoří jej tři rozsáhlé vzájemně se překrývající čedičové příkrovy. Z jeho temene vystupují čtyři hlavní vrcholy, z nichž nejvyšší je Vlčí vrch (Obervald, 642 m) a turisticky nejzajímavější Češka (631 m). V minulosti se ale pozornosti turistů těšily i vrcholy Kozlík (595 m) a Poustevna (520 m) v jižní části hřbetu.

Severovýchodní konec celého hřbetu tvoří Češka (631 m), jejíž skalnatý vrcholek je asi 1 km jihovýchodně od Práchně. Ze západní strany není příliš výrazný, ale k severovýchodu spadá do údolí strmými srázy se skalami, tvořenými sloupcovitě odlučným čedičem, pod nimiž jsou svahové sutě částečně zarostlé řídkým lesem. Na skalnatém severním okraji vrcholu je vyhlídková Česká skála, z níž jsou částečně omezené výhledy na Prácheň a okolní krajinu od Růžovského vrchu přes Studenec, Nový BorKlíčemHvozd až k Ještědskému hřbetu.
V 80. letech 20. století byly do vrcholového masivu Češky vyraženy dvě krátké průzkumné štoly, které sloužily k ověření zásob těžitelného čediče. Jedna z nich je na severovýchodním úpatí skal přímo pod vrcholem a druhá asi 80 m jižně od vrcholku. V obou případech jde o jednoduché přímé chodby bez rozvětvení, dlouhé pár desítek metrů, které jsou dnes jako úkryt a zimoviště netopýrů uzavřeny mřížemi.

Asi 1,3 km západně od České skály a 1,5 km jižně od Kamenického Šenova je nejvyšší Vlčí vrch (642 m), od roku 2006 oficiálně nazvaný Obervald podle zaniklého hostince na jeho severozápadním svahu. Dříve se označoval také názvem Kameník. Jeho rozlehlý plochý vrchol pokrytý sutí a kamením ohraničují na jižní straně čedičové skály, tvořené nepravidelně vyvinutými čtyř až šestibokými svislými sloupy. V roce 1809 byl na kopci údajně postaven poplašný signální stožár, dnes ale není ze zalesněného vrcholu žádný výhled. Na západní straně kopce u silnice z Kamenického Šenova do Slunečné jsou zbytky výletního hostince Oberwald, zničeného požárem v roce 1949.
Za silnicí asi 1,5 km západně od Vlčího vrchu je nevelké skalnaté návrší Čachnov nebo Hadí skála (606 m), které strmě spadá k Novému Oldřichovu. Jeho vrchol je tvořen svisle stojícími čedičovými sloupy, obklopenými na svazích kamennou sutí. Kolem roku 1885 bylo návrší holé a byl z něho pěkný rozhled do širokého okolí, dnes jsou ale ze zarostlých okrajů skal jen omezené výhledy na Nový Oldřichov a vzdálenější kopce Českého středohoří s Bukovou horou na obzoru.

V jižní části hřbetu vyčnívá nad Slunečnou vrch Kozlík (dříve Kozlí, 595 m), oddělený od Vlčího vrchu širokým plochým sedlem. Poměrně strmá čedičová kupa má dva vrcholky, tvořené nevelkými skalami, obklopenými kamennou sutí. Také zde bývala dříve vyhlídka, turisticky zpřístupněná v roce 1910 značenou cestou. Dnes je ale kopec zarostlý lesem, který výhledu brání.
Na jižním svahu kopce je starý čedičový lom, který byl v provozu ještě ve 30. letech 20. století. V 80. letech byla v jeho stěně vyražena průzkumná štola k ověření zásob těžitelného kamene. Rovná chodba bez odboček je dlouhá přes 70 m a dnes je jako úkryt netopýrů uzavřena mříží. Koncem zimy tvoří prosakující voda v jejím ústí zajímavou ledovou výzdobu.
U silnice na západní straně kopce je mezi stromy nenápadný dřevěný křížek, připomínající českolipského hasiče Dušana Lipovského, kterého zde při uvolňování silnice 18. ledna 2007 zabil vichřicí poražený strom.
Nejjižnějším vrcholkem celého hřbetu je Poustevna (520 m), tvořící dvojvrší se sousedním Ptačím vrchem (511 m). Na mírném severním a západním svahu kopce jsou louky, výše na zalesněných svazích vystupují skalky, tvořené šikmo ukloněnými čedičovými sloupy. Vrchol kopce je bez výhledu.

Pohled do průzkumné štoly. V popředí jsou ledové útvary, vytvořené skapávající vodou.
Pohled do průzkumné štoly. V popředí jsou ledové útvary, vytvořené skapávající vodou.

Další informace