Modlivý důl

Modlivý důl je asi 1 km dlouhé romantické skalnaté údolí, hluboce zaříznuté do pískovcových skal pod SlavíčkemTisovým vrchem na severovýchodním okraji Svojkova.
Skalnatá rokle se původně nazývala Smolný důl (Pechgraben), protože zdejší uhlíři měli vedle milířů i smolné pece, v nichž vařili kolomaz. Teprve později zde vzniklo poutní místo, o jehož původu se vyprávěly různé pověsti. Podle jedné z nich tu dobrovolně zemřeli rytíř Jaroslav ze Svojkova s dcerou sládka z Velenic, kteří se velmi milovali, ale rytířovi rodiče jim jejich lásku nepřáli. Jiná pověst vypráví, že tu jeden selský chlapec zabil svého soka v lásce.
První obrázek, znázorňující loučení Panny Marie s Ježíšem, tu prý na strom pověsil roku 1704 jistý dělník Melzer, pracující jako pomocník ve svojkovském pivovaru, aby zaplašil prokletí ponurého místa. Vrchnost pak nechala hustý les trochu prosvětlit a u obrázku se začali zastavovat pocestní. Časem se rozšířily zprávy o zázračně vyslyšených modlitbách a když zde došla v roce 1772 vyslyšení svých proseb svobodná paní von Czerwelli ze Svojkova, dala z vděčnosti zřídit dřevěnou kapličku, do níž byl Melzerův obrázek přenesen. Počet návštěvníků ale stále rostl a z okolí sem mířila i celá procesí. Koncem 18. století byla proto dřevěná kaplička snesena a hraběnka Alžběta Kinská nechala vytesat novou kapli do skalní stěny. Vytvořil ji svojkovský zedník Josef Sacher.

Sloupský farář a vrchnost ale poutě do Modlivého dolu odmítali jako modlářství a nechávali odtud proto odstraňovat svaté obrázky i tabulky s poděkováním za vyslyšené prosby. V září 1806 dokonce biskupská konzistoř v Litoměřicích nařídila, aby z kaple byly odstraněny sochy Ježíše a Panny Marie. Vzápětí ale obě sochy z kaple zmizely a teprve po několika měsících byly nalezeny ukryté v jedné z odlehlých roklí. Odtud pak byly slavnostně přeneseny do Sloupu a 26. července 1807 vystaveny v tamním kostele. Od té doby velké poutě ke skalní kapli ustaly a lidí sem přicházelo stále méně. K opětnému obnovení poutí do Modlivého dolu došlo až za epidemií cholery v letech 1832 a 1850, kdy sem směřovala prosebná procesí i z České Lípy.

V roce 1836 bylo průčelí kaple vyzdobeno gotickým portálem, který vytvořil sloupský sochař Antonín Wagner. Uvnitř kaple byl umístěn pozoruhodný milostný obraz Panny Marie od malířky Eugenie Hauptmann-Sommerové a na stromech kolem kaple visely svaté obrázky. Náboženský kult se zde od počátku silně prolínal s divokou krásou romantického údolí. Postoj církve ke zdejším poutím se ale změnil teprve koncem 19. století, kdy byla kaple zasvěcena Panně Marii Lourdské, a její vnitřek byl roku 1903 upraven na lourdskou jeskyni. I potom sem směřovala procesí z širokého okolí a modlit se sem chodil i bývalý císař Ferdinand V. při svých projížďkách ze zámku v nedalekých Zákupech.
Podél cesty ze Svojkova byla ke kapli upravena křížová cesta a dále k východu vedlo dlouhé schodiště k oratoriu na konci rokle. Byl to uměle vytesaný skalní výklenek s pískovcovou plastikou Ukřižování od sloupského sochaře Josefa Maxe staršího.

Po 2. světové válce bylo poutní místo z větší části zničeno, takže na přelomu 20. a 21. století tu zůstala zachována jen skalní kaple a prázdný výklenek oratoře. Teprve ve 2. polovině roku 2016 byla díky Lesům ČR cesta do Modlivého dolu upravena a kolem ní byla rozmístěny nové obrázky Křížové cesty, namalované podle původních obrazů, umístěných dnes v kapli sv. Václava ve Svojkově. Opravena byla také oratoř v závěru rokle, k níž bylo vybudováno dřevěné schodiště. Po dokončení oprav bylo poutní místo 27. listopadu 2016 opět slavnostně otevřeno.

Upravená cesta do údolí vede od bývalého panského hostince ve Svojkově. Na prostranství za posledními domky obce stojí velký dřevěný kříž, u něhož začíná Křížová cesta, a odkud také odbočuje stezka boční strží vzhůru k vrcholkům Svojkovských skal. Hlavní cesta pokračuje do zalesněné doliny, na jejímž začátku je pod nevelkou skálou ohrazená krytá tůňka, nazvaná Pramen u Strážce podle horolezecké věže Strážce Modlivého dolu. Dále se údolí postupně zužuje a přechází v rokli, sevřenou po stranách strmými pískovcovými skalami. Mezi nimi je ještě několik dalších lezeckých věží, zvaných Novoborská věž, Přeskoková, Houbová věž a Žofie. Nejužším místem rokle vystupuje dřevěné schodiště do nevelkého skalního kotle s lavičkami, na jehož jižní straně je skalní blok s vytesanou kaplí. Kaple má hlavní prostoru s oltářem a dvě postranní komory. Na oltáři je socha Panny Marie, vysvěcená v srpnu 2001, která nahradila ukradenou starší sochu. Na skále naproti kapli jsou osazené pamětní tabulky několika zdejších horolezců. Značená cesta odtud vystupuje strmou boční strží do sedla mezi SlavíčkemTisovým vrchem, zatímco dále k východu pokračuje lesní stezka se schodištěm k výklenku oratoře v závěru rokle. Od něj je možné vystoupit již mimo cesty na jih ke skalnatému návrší, kde je vytesaná malá komůrka s okénkem. Podobná místnost je i u značené cesty nad severním okrajem Modlivého dolu. Rozhledu z temene návrší brání vzrostlé stromy, ale pěkné výhledy do okolní krajiny jsou z vrcholků níže vystupujících Svojkovských skal.

Další informace