Rašeliniště Mařeničky

Rašeliniště Mařeničky se nachází v údolní nivě Svitávky na jihovýchodním okraji Mařeniček mezi dnešní silnicí a starou cestou, vedoucí z Kunratic u Cvikova do Mařenic. Vzniklo na nepropustném jílovitém podloží v ploché pramenné sníženině dlouhé okolo 500 m. Rašelina se zde v minulosti také těžila, velký zájem o ni byl zejména za 1. světové války, ale v menší míře se tu dobývala až do 30. let 20. století.
Protože si rašeliniště dodnes uchovalo svou biologickou hodnotu a vyskytuje se v něm řada chráněných druhů rostlin, bylo od roku 2004 vyhlášeno přírodní památkou. Z velké části je porostlé březovými porosty, v nichž je nevelká loučka s hojným výskytem klikvy bahenní a rosnatky okrouhlolisté, vzácně na ní roste i suchopýr pochvatý. V souvislých porostech převažuje bezkolenec modrý, ostřice obecná, ostřice prosová, ostřice zobánkatá a orobinec širokolistý. Na přilehlých vlhkých a mokřadních loukách je hojná sítina ostrokvětá, škarda bahenní, vrbina obecná a tužebník jilmový, ze vzácnějších druhů se vyskytuje prstnatec májový a mochna bahenní. Východní část rašeliniště pokrývá rozsáhlá druhově chudší rákosina, která je vhodná ke hnízdění ptáků. Byly zde také nalezeny rašelinné druhy pavouků - slíďáci a některé vážky, jako například vážka jasnoskvrnná a šídlatka zelená. Uvnitř rákosiny byla obnovena vodní plocha, která přispěla ke zvýšení pestrosti přírodního prostředí a nyní pozvolna zarůstá.