Lesní vrch u Naděje

Lesní vrch (445 m) vyčnívá nad severovýchodním okrajem Naděje mezi osadou a údolím Hamerského potoka. Protáhlý zalesněný kopec má dva vrcholky a na jeho svazích jsou místy patrné mělké jámy po dávném dobývání železné rudy. Dobývky jsou hlavně na jihozápadním úbočí ve dvou souběžných liniích, stoupajících od úpatí k vrcholu podél zvětralé žíly, protínající pravděpodobně celý kopec. Stopy po dobývání jsou patrné i na strmém severozápadním svahu nad Hamerským potokem, kde se blízkost žíly projevuje i lokálním zpevněním okolního pískovce.
údolí Hamerského potoka pod Lesním vrchem bývalo malé koupaliště a nedaleko od něj je dosud patrná stará halda hutní strusky. Také v potoce se na různých místech nacházejí úlomky strusky, naznačující dávné hutnění železných rud v blízkém okolí. U cesty, vedoucí z údolí po svahu Lesního vrchu do Naděje, stojí za můstkem přes potok kříž, pocházející pravděpodobně z 19. století a naposledy obnovený v březnu 2005.