Kostel sv. Václava v Srbské Kamenici

Působivý rekonstruovaný areál barokního chrámu, klasicistní fary a hřbitova se nachází na návrší uprostřed obce. Srbská Kamenice je velmi starou farností, dřevěný kostel zde stával již v době předhusitské. Současný chrám sv. Václava byl postaven v letech 1772 až 1776 stavitelem V. Sauerem. Mohutná jednolodní stavba s dřevěnou věží, s hlavním oltářem převezeným za josefínských reforem v roce 1785 ze zrušeného kláštera paulánů v Praze. Oltář, který je jedním z největších na Děčínsku a je bohatě opatřen figurálními plastikami, byl obnoven za vydatné podpory Ministerstva kultury. V kostele se nacházejí velké mechanické klasicistní varhany na kruchtě a jedny menší rovněž klasicistní na boční oratoři. Nástroje slouží mimo jiné při pořádání každoročního hudebního festivalu Srbskokamenické kulturní léto.

Obnova kostela započala v roce 1993, poté co se v něm asi patnáct let nekonaly bohoslužby. Rekonstrukce byla vedena Marcelem Hrubým, správcem farnosti a byla zakončena svěcením chrámu u příležitosti srbskokamenické pouti 23. září 1995. Kostel vysvětil biskup litoměřický ThDr. Josef Koukl.

Dne 20. září 2003 byly pro kostel sv. Václava požehnány generálním vikářem litoměřické diecéze Mons. Karlem Havelkou dva nové zvony sv. Václav a Srdce Ježíšovo. Zvony mohly být pořízeny díky laskavé pomoci Česko-německého fondu budoucnosti, rodáků z Německa, obecní sbírce a darům družební farnosti Karbach.

Od dvou lip před kostelem se naskýtá krásný výhled do údolí říčky Kamenice s protilehlými vrchy. Poblíž vstupu do chrámu najdeme i obnovenou barokní vodní nádrž se sochou sv. Petra, pocházející z atiky kostela sv. Petra a Pavla v nedaleké Růžové.

Bohoslužby v kostele sv. Václava v Srbské Kamenici: v neděli v 9:30 hod.