Velký rybník

Velký rybník leží na horním toku Lužničky u osady Ladečka, asi 1 km severozápadně od Horního Podluží a 1,5 km severovýchodně od Rybniště. Rybník s rozlohou 36 ha je největší vodní plochou na Děčínsku a spolu s nedalekým rybníkem Světlík je významnou ornitologickou lokalitou, kterou využívá k odpočinku řada druhů tažných ptáků. V roce 1982 zde proto byla vyhlášena přírodní rezervace, která zahrnuje i přilehlé rákosiny, rašelinné louky a mokřady s výskytem chráněných rostlin a živočichů.

Z nejbližšího okolí rybníka se uvádí výskyt více než 170 druhů ptáků. Od poloviny 90. let 20. století zde pravidelně hnízdí jeřáb popelavý, zajímavá jsou také pozorování orla mořského a potápky rudokrké, která zde dokonce ve 2. polovině 70. let jako na jediném místě v Čechách hnízdila. V rákosinách u břehů pravidelně hnízdí například potápka roháč, lyska černá, kachna divoká, moták pochop, rákosník velký, cvrčilka slavíková a strnad rákosní, často je možné pozorovat čápa bílého a černého, volavku popelavou, poláka velkého, poláka chocholačku, pochopa rákosního, čírku modrou, rybáka černého a luňáka červeného. Rozsáhlé vlhké louky v okolí rybníka jsou ideálním hnízdištěm pro bekasinu otavní, bramborníčka hnědého, moudivláčka lužního, rákosníka zpěvného, chřástala polního a lindušku luční. Z velkého množství hmyzu je zvlášť zajímavý výskyt vážky podhorní, šídla královského a šídlatky hnědé.
Podmáčené louky v okolí rybníka jsou významné také botanicky. Ze vzácnějších rostlin tu roste například prstnatec májový, vachta trojlistá, suchopýr pochvatý, suchopýr úzkolistý, všivec lesní, kapradiník bažinný, starček potoční a zábělník bahenní.

Na rozcestí u lesa asi 500 m severně od rybníka stojí barokní sloup se sochou Nejsvětější Trojice, jehož hranolový sokl zdobí reliéfy Piety, sv. Jana Křtitele a sv. Josefa s Ježíškem. Podle nápisu na zadní straně nechal sloup v roce 1748 postavit Johann Münzel. Koncem 60. let 20. století byl silně poškozený sloup bez vrcholové sochy převezen na soukromý pozemek ve Světlíku a v roce 2021 byl díky iniciativě obce Rybniště restaurován Milošem Kubištou a vrácen na původní místo, kde jej 1. října 2021 slavnostně požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.