Marschnerova louka

Marschnerova louka se nachází asi 1 km severně od Dolní Chřibské pod samotou Liščí Bělidlo. Koncem roku 1995 zde byla vyhlášena přírodní rezervace, pojmenovaná podle vynikajícího amatérského botanika Šluknovského výběžku.

Z botanického hlediska je Marschnerova louka unikátní. V mělkém údolí, protékaném třemi potůčky, jsou soustředěna pestrá společenstva rostlin. Najdeme zde slatinnou a vlhkou louku, porosty s dominujícími ostřicemi i sušší biotopy. V roce 1996 zde bylo nalezeno 234 druhů vyšších rostlin. Od jara do podzimu se zde objevuje bohatá škála kvetoucích druhů, z nichž jsou významné například vstavačovité rostliny: prstnatec májový, prstnatec fuchsův a kruštík bahenní. Z chráněných druhů zde rostou také suchopýry, vachta trojlistá a tuřice Davallova. Díky hojným srážkám jsou výrazně zastoupeny subatlantské druhy, např. sítina ostrokvětá nebo štírovník bažinný, ojediněle se vyskytují teplomilné druhy se středoevropským rozšířením (smolnička obecná). Na pestrou mozaiku stanovišť jsou svým výskytem vázány také nejrůznější druhy živočichů. Za všechny lze jmenovat kobylku horskou, sarančata a mandelinky, z ptáků byl zaznamenán strnad obecný nebo cvrčilka říční a z drobných savců například myška drobná.

Zemědělské využívání okolních luk v 70. letech přispělo k zániku řady mokřadních druhů. Pozemky dnešní rezervace sice zůstaly z větší části nedotčeny, část lokality ale zarostla olšinou a začaly sem pronikat plevelné rostliny z okolí (pcháč, šťovík, kopřiva). V roce 1994 byla louka v souvislosti se záměrem vyhlášení rezervace pokosena a došlo k likvidaci olšiny, na jejímž místě se dnes opět šíří mokřadní vegetace.
Protože náletové dřeviny a plevelné druhy se z okolních luk šíří velmi rychle, je pro udržení chráněných druhů i celkové pestrosti chráněného území nutné pravidelné kosení. V rezervaci se seče mozaikovitě, například v místech výskytu orchidejí se kosí v pozdním létě, aby stačila dozrát semena i později kvetoucích druhů.