Maiberg

Maiberg (360 m) je nevelký čedičový vršek, vyčnívající na západním okraji Filipova asi 2 km severozápadně od České Kamenice. Na dnešních mapách se někdy uvádí pod jménem Maják. Kopec, jehož kamenité svahy se nehodily k zemědělskému využití, patrně nebyl nikdy v minulosti odlesněn, a proto se na něm dodnes zachovaly poměrně přirozené dubohabrové a suťové lesy, k jejichž ochraně tu byla 18. prosince 2014 vyhlášena přírodní rezervace.
V listnatém porostu převládá habr obecný, dub zimní i letní, javor klen, javor mléč a jasan ztepilý, přimíseně tu roste lípa srdčitá a líska obecná. V podrostu najdeme typické rostliny jako je například jaterník podléška, kopytník evropský, violka lesní, rozrazil rezekvítek, ptačinec velkokvětý nebo zvonek broskvolistý. Pozoruhodný je bohatý výskyt lilie zlatohlavé, rostoucí zde ve stovkách až tisících exemplářů. V rezervaci žijí také některé teplomilné druhy hmyzu (např. Molops elatus), význačné druhy střevlíkovitých brouků (např. Bembidion stomoides) a reliktní druhy nosatců (Ruteria hypocrita, Onyxacalles pyrenaeus), dokládající stálost prostředí. Z motýlů je zvlášť zajímavý ohrožený batolec duhový.
Na jižním svahu kopce došlo 28. ledna 1883 k sesuvu půdy, který poničil cestu do Janské včetně přilehlých políček.