Významné druhy živočichů Lužických hor

Na území CHKO Lužické hory je potvrzen výskyt 123 zvláště chráněných druhů živočichů a další druhy, uvedené v Červeném seznamu ohrožených druhů bezobratlých České republiky (Farkač et. al. 2005) a v Červeném seznamu obratlovců České republiky (Plesník et. al. 2003). Nejsou zde uvedeny staré, chybně určené nebo nepravděpodobné údaje, které není možné ověřit. Také nejsou uvedeny druhy, které byly pozorovány jen ojediněle bez bližší souvislosti s přírodou Lužických hor, např. tažní ptáci při přeletu Lužických hor. Druhy, které se už na území CHKO pravděpodobně nevyskytují, jsou uvedeny červeně.

Výskyt:
+ - výskyt vzácný nebo ojedinělý
++ - druh málo početný, ale pravidelně se vyskytující
+++ - na vhodných stanovištích početné populace
mh – mimohnízdní výskyty.

Kriticky ohrožené druhy:

rak říční - Astacus astacus ++
střevlík zlatý - Carabus auratus +++
střevlík - Carabus nitens

mihule potoční - Lampetra planeri ++
skokan ostronosý - Rana arvalis +
skokan skřehotavý - Pelophylax ridibundus +++
zmije obecná - Vipera berus +++

jeřáb popelavý - Grus grus mh/++
luňák červený - Milvus milvus mh/++
luňák hnědý - Milvus migrans mh/++
orel mořský - Haliaeetus albicilla mh/++
orlovec říční - Pandion haliaetus mh/+
sokol stěhovavý - Falco peregrinus ++

netopýr černý - Barbastella barbastellus +++
netopýr velký - Myotis myotis +++
vrápenec malý - Rhinolophus hipposideros +++

Silně ohrožené druhy:

klínatka rohatá - Ophiogomphus cecilia ++
modrásek bahenní - Maculinea nausithous ++
vážka běločelá - Leucorrhinia albifrons +
vážka jasnoskvrnná - Leucorrhinia pectoralis ++
zdobenec - Gnorimus nobilis ++

čolek horský - Mesotriton alpestris +++
čolek obecný - Lissotriton vulgaris +++
čolek velký - Triturus cristatus +
blatnice skvrnitá - Pelobates fuscus ++
mlok skvrnitý - Salamandra salamandra +
rosnička zelená - Hyla arborea +
skokan krátkonohý - Pelophylax lessonae ++
skokan štíhlý - Rana dalmatina ++
skokan zelený - Pelophylax kl. esculentus ++

ještěrka obecná - Lacerta agilis ++
ještěrka živorodá - Zootoca vivipara +++
slepýš křehký - Anguis fragilis +++
užovka hladká - Coronella austriaca +
bekasina otavní - Gallinago gallinago +
bělořit šedý - Oenanthe oenanthe +
čáp černý - Ciconia nigra ++
čírka modrá - Anas querquedula +
drozd cvrčala - Turdus iliacus ++
dřemlík tundrový - Falco columbarius
dudek chocholatý - Upupa epops mh/+
holub doupňák - Columba oenas ++
chřástal polní - Crex crex ++
chřástal vodní - Rallus aquaticus ++
kalous pustovka - Asio flammeus mh/+
kavka obecná - Corvus monedula mh/++
konipas luční - Motacilla flava ++
kos horský - Turdus torquatus +
krahujec obecný - Accipiter nisus ++
křepelka polní - Coturnix coturnix ++
kulíšek nejmenší - Glaucidium passerinum ++
ledňáček říční - Alcedo atthis ++
lejsek malý - Ficedula parva +
moták pilich - Circus cyaneus mh/+
ostříž lesní - Falco subbuteo ++
potápka rudokrká - Podiceps grisegena mh/++
skřivan lesní - Lullula arborea +
sova pálená - Tyto alba +
sýc rousný - Aegolius funereus ++
sýček obecný - Athene noctua
včelojed lesní - Pernis apivorus +
volavka bílá - Egretta alba mh/+
žluva hajní - Oriolus oriolus +

los evropský - Alces alces +
netopýr severní - Eptesicus nilssonii ++
netopýr Brandtův - Myotis brandtii ++
netopýr dlouhouchý - Plecotus austriacus ++
netopýr hvízdavý - Pipistrellus pipistrellus ++
netopýr pestrý - Vespertilio murinus ++
netopýr nejmenší - Pipistrellus pygmaeus ++
netopýr rezavý - Nyctalus noctula ++
netopýr řasnatý - Myotis nattereri ++
netopýr ušatý - Plecotus auritus ++
netopýr večerní - Eptesicus serotinus ++
netopýr velkouchý - Myotis bechsteinii ++
netopýr vodní - Myotis daubentonii ++
netopýr vousatý - Myotis mystacinus ++
plšík lískový - Muscardinius avellanarius ++
rejsek horský - Sorex alpinus +
rys ostrovid - Lynx lynx +
vydra říční - Lutra lutra ++

Ohrožené druhy:

batolec červený - Apatura ilia ++
batolec duhový - Apatura iris ++
bělopásek topolový - Limenitis populi ++
číhalka pospolitá - Atherix ibis +
čmelák - Bombus spp. ++
mravenec - Formica spp. ++
nosorožík kapucínek - Oryctes nasicornis ++
otakárek fenyklový - Papilio machaon +++
střevlík polní - Carabus arcensis +
střevlík nepravidelný - Carabus irregularis +
střevlík Ullrichův - Carabus ullrichi +
střevlík - Carabus problematicus ++
svižník polní - Cicindela campestris +++
svižník písečný - Cicindela hybrida +++
zdobenec skvrnitý - Trichius fasciatus ++
zlatohlávek tmavý - Oxythyrea funesta ++

střevle potoční - Phoxinus phoxinus +
vranka obecná - Cottus gobio ++

ropucha obecná - Bufo bufo +++
užovka obojková - Natrix natrix +++

bramborníček hnědý - Saxicola rubetra ++
brkoslav severní - Bombycilla garrulus mh/++
čáp bílý - Ciconia alba ++
jestřáb lesní - Accipiter gentilis ++
koroptev polní - Perdix perdix +
krkavec velký - Corvus corax ++
lejsek šedý - Muscicapa striata ++
moták pochop - Circus aeroginosus mh/++
moudivláček lužní - Remiz pendulinus +
ořešník kropenatý - Nucifraga caryocatactes ++
potápka malá - Tachybaptus ruficollis mh/+
potápka roháč - Podiceps cristatus ++
rorýs obecný - Apus apus ++
slavík obecný - Luscinia megarhynchos +
sluka lesní - Scolopax rusticola +
strakapoud prostřední - Dendrocopus medius ++
ťuhýk obecný - Lanius collurio ++
vlaštovka obecná - Hirundo rustica +++
výr velký - Bubo bubo ++

plch velký - Glis glis ++
veverka obecná - Sciurus vulgaris +++

Ostatní významné druhy:

bělásek hrachorový - Leptidea sinapis ++
drabčík - Lesteva pubescens +
lesklice severní - Somatochlora arctica +
lesklice žlutoskvrnná - Somatochlora flavomaculata +
modrásek hnědoskvrnný - Polyommatus daphnis +
modrásek lesní - Cyaniris semiargus +
ohniváček modrolesklý - Lycaena alciphron +
okáč stříbrooký - Coenonympha tullia
páskovec dvojzubý - Cordulegaster bidentata +
páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii ++
pavučenka dvouzubá - Diplocentria bidentata +
pavučenka nosatá - Nusoncus nasutus +
plachetnatka Zimmermannova - Tenuiphantes zimmermanni +
pýchavkovník červcový - Endomychus coccineus +
šídlatka brvnatá - Lestes barbarus ++
šídlatka tmavá - Lestes dryas ++
šídlo luční - Brachytron pratense +
šídlo rákosní - Aeshna affinis +
šídlo sítinné - Aeshna juncea ++
šídlo tmavé - Anax parthenope +
vážka čárkovaná - Leucorrhinia dubia ++
vážka hnědoskvrnná - Orthetrum brunneum ++
vážka jarní - Sympetrum fonscolombii ++
vážka podhorní - Sympetrum pedemontanum +
vážka tmavoskvrnná - Leucorrhinia rubicunda ++
vážka žlutoskvrnná - Orthetrum coerulescens ++
vrkoč bažinný - Vertigo moulinsiana +
vrkoč útlý - Vertigo angustior +
vřetenuška mokřadní - Zygaena trifolii +
závornatka černavá - Clausilia bidentata +

čejka chocholatá - Vanellus vanellus ++
myšice temnopásá - Apodemus agrarius ++
slunka obecná - Leucaspius delineatus +
strakapoud malý - Dendrocopos minor ++
žluna šedá - Picus canus ++