Vstavačové rostliny v Lužických horách

Vstavačovité rostliny jsou v přírodě velmi nápadné. Vzhledem ke své složité ekologii a biologii mají malou konkurenční schopnost a mohou růst jen v určitých podmínkách. Proto patří mezi nejohroženější druhy rostlin. Již dlouhou dobu dochází k úbytku i úplnému vymizení některých druhů na dříve bohatých nalezištích. Ke změnám jejich rozšíření dochází především vlivem různých rekultivačních a melioračních zásahů i intenzivním obhospodařováním přilehlých pozemků. Řada druhů se proto dnes již vyskytuje jen ve velmi slabých populacích, nacházejících se před zánikem.

Většina lučních vstavačovitých rostlin vyžaduje pro svou existenci nehnojené a pravidelně sekané nebo extenzivně spásané louky. Pokud se tyto louky přestanou využívat, vstavačovité jsou z nich vytlačovány konkurencí některých trav, rákosu a náletových křovin. Poněkud méně jsou ohroženy druhy lesní, které však ubývají také. U tak citlivých rostlin je někdy velmi těžké zjistit důvody jejich vymírání, ale zřejmě se u nich projevuje i vliv kyselých dešťů, protože většina druhů vyžaduje spíše půdy neutrální až alkalické.

Nejčastěji se vstavačovité vyskytují na zamokřených až rašelinných loukách a bahnitých okrajích rybníků a jezírek. Bohužel, v Lužických horách do dnešní doby vyhynuly již všechny vzácnější druhy, jako například bradáček srdčitý (Listera cordata), švihlík krutiklas (Spiranthes spiralis), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), okrotice červená (Cephalanthera rubra) a další. Zatím poměrně hojně se vyskytuje prstnatec májový a Fuchsův (Dactylorhiza majalis a D. fuchsii), někdy doprovázené bradáčkem vejčitým (listera ovata). Na okrajích lesů roste ještě poměrně hojně kruštík širolistý (Epipactis helleborine) a u Dolní Chřibské byl zjištěn také kruštík bahenní (Epipactis palustris). Vstavačové louky jsou dosud v okolí Chřibské, Jedlové, Rybniště, Arnultovic, Kunratic u Cvikova, Mařeniček, Horní Světlé, Kněžic, Horního Sedla i jinde.

Správa CHKO Lužické hory se snaží podpořit opětovné rozšíření vstavačovitých rostlin zajištěním jejich ochrany i botanickými zásahy na jednotlivých nalezištích. 1. ledna 1996 byla proto u Chřibské vyhlášena nová přírodní rezervace s výskytem vstavačovitých rostlin - Marschnerova louka. K posílení populací vstavačovitých rostlin je na vybraných lokalitách prováděno pravidelné kosení luk a odstraňování náletových dřevin.

Přehled vstavačovitých rostlin v Lužických horách

(červeně jsou uvedeny vyhynulé druhy)

Bradáček srdčitý - Listera cordata (L.) R.Brown
V minulém století rostl na Luži, Hvozdu a Klíči.

Bradáček vejčitý - Listera ovata (L.) R. Brown
Jeden z nejhojnějších druhů vstavačovitých rostlin. Roste například v okolí Cvikova, Svoru, Jedlové, Jiřetína pod Jedlovou, Chřibské a na řadě dalších lokalit.

Hlavinka horská - Traunsteinera globosa (L) L.C.Richard
V minulém století se vyskytovala na horských loukách v okolí Luže.

Hlístník hnízdák - Neottia nidis-avis (L.) L.C.Richard
V minulosti rostl v okolí Nové Huti, Dolního Podluží, České Kamenice, Kamenického Šenova, na Luži, Klíči a Studenci.

Kruštík bahenní - Epipactis palustris (L) Crantz
V minulosti rostl v okolí Lipnice, Chřibské a Jiřetína pod Jedlovou. Dnes roste u Dolní Chřibské.

Kruštík modrofialový - Epipactis purpurata Smith
V minulosti rostl v lesích mezi Luží a Tolštejnem a na Hvozdu.

Kruštík širokolistý - Epipactis helleborine (L.) Crantz
Jedna z nejhojnějších orchidejí v Čechách, na území Lužických hor se vyskytuje v širším okolí Svoru, Jedlové, Nové Huti, České Kamenice, Dolního Podluží i na dalších lokalitách.

Kruštík tmavočervený - Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Schult.
Ještě v roce 1930 byl uváděn na Klíči u Nového Boru, dnes se zde již nevyskytuje.

Okrotice bílá - Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce
V roce 1890 byla uváděna v okolí Polevska, dnes se zde již nevyskytuje.

Okrotice červená - Cephalanthera rubra (L.) L.C.Richard
V minulosti (1930) rostla na Klíči u Nového Boru a donedávna se vyskytovala také v rezervaci Vápenka u Doubice. V posledních letech tam již ale nebyla nalezena a je proto v Lužických horách považována za vyhynulou.

Pětiprstka žežulník - Gymnadenia conopsea (L.) R. Brown ex W. et W.T.Aiton
V minulosti rostla na Klíči, Jezevčím vrchu a v okolí České Kamenice, Kamenického Šenova, Polevska, Jedlové, Chřibské, Lipnice, Dolního Podluží a Krompachu.

Prstnatec bezový - Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
V minulosti rostl na Klíči, Lipnickém vrchu u Lísky, v okolí Polevska a Horní Světlé. Poslední lokality zřejmě zanikly ve 30. letech.

Dactylorhiza braunii (Halaczy) = (D.fuchsii x majalis)
Je v současné době uváděn z Nového Boru.

Prstnatec Fuchsův (listenatý) - Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó = (D. longebracteata)
Z Lužických hor byl v minulosti uváděn z celé řady lokalit v okolí České Kamenice, Svoru, Horní Světlé, Polevska, Nového Boru, Klíče, Kytlic, Petrovic i jinde. V současné době je znám z okolí Jedlové, Chřibské, Polevska a Nového Boru.

Prstnatec májový - Dactylorhiza majalis (Reichenb.) Hunt et Summerh
Nejhojnější druh vstavačovitých, ještě na konci 19.století všeobecně rozšířený. Dosud je poměrně hojný, avšak rychle ubývá. Velice vzácně se vyskytuje bílá mutace. V několika případech byl tento prstnatec přesazován na jinou lokalitu z důvodů meliorace nebo stavebních prací (Kamenický Šenov 1983, Svor 1994). Tyto přenosy ale nebyly příliš úspěšné, v jednom případě došlo k zániku nové lokality, v dalších případech k silnému snížení počtu jedinců na nových lokalitách. V současné době se v Lužických horách vyskytuje v okolí Nového Boru, Svoru, Cvikova, Mařeniček, Kamenického Šenova, Jedlové, Horního Podluží, Chřibské, Polevska, Horní Světlé i jinde.

Prstnatec pleťový - Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
V minulém století byl uváděn z Luže, v současné době se zde již nevyskytuje.

Švihlík krutiklas - Spiranthes spiralis (L.) Chevall.
V minulosti rostl v okolí České Kamenice a Chřibské, kde již vyhynul. V současné době je jeho výskyt v ČR prokázán pouze na jediné lokalitě v pošumaví.

Vemeníček zelený - Coeloglossum viride (L.) C.J.Hartman
V minulosti byl uváděn ze Zámeckého vrchu u České Kamenice, z Polevska a Tolštejna.

Vemeník dvoulistý - Platanthera bifolia (L.) L.C.Richard
V minulosti byl uváděn v okolí Chřibské, Krompachu, Tolštejna a Lísky. V současné době je potvrzen výskyt u Horního Sedla.

Vstavač mužský - Orchis mascula L.
V minulosti se vyskytoval v širokém okolí České Kamenice, Kamenického Šenova, Chřibské, Polevska, Lipnice a Dolního Podluží. V současné době je jeho výskyt potvrzen u Dolního Podluží.

Vstavač osmahlý - Orchis ustulata L.
Kdysi velmi hojný druh, byl v minulosti uváděn ze Zámeckého vrchu u České Kamenice a Dolního Podluží. V poslední době nebyl nalezen a je považován za nezvěstný.