Příroda Lužických hor

Program péče o krajinu v CHKO Lužické hory v roce 2004

Obnova aleje v Doubici.
Obnova aleje v Doubici

      K zajištění praktické ochrany přírody a krajiny v Lužických horách Správa CHKO Lužické hory využívá prostředků z dotačního titulu "Programu péče o krajinu" Ministerstva životního prostředí.
      Ve spolupráci s vlastníky či nájemci pozemků a obcemi pro každý rok připravujeme návrhy praktických opatření, které v průběhu následujícího roku realizují dodavatelé vybraní v rámci vypsaných nabídkových řízení.

      Prioritní v tomto programu je péče o 16 maloplošných chráněních území, I. zóny ochrany přírody a 19 památných stromů. Průběžně provádíme údržbu vyznačení hranic MCHÚ, CHKO a informačních tabulí.

      Péče o dřeviny spočívá zejména v ošetřování památných a významných stromů, alejí a stromořadí. V červenci jsme provedli statické zajištění koruny spolu s jejím odlehčením u památné lípy v Krásném Poli u Chřibské, kde v tlakovém větvení vznikly trhliny a hrozil pád korunních větví na silnici III. třídy. Dále jsme provedli zdravotní řez dubu letního v Kytlici a lípy srdčité v Trávníku, kde bylo instalováno předepjaté vázání koruny stromu vazbou typu Arco.

      Na Krompachu jsme provedli zajištění kořenového systému památného tisu - výroba a instalace dřevěné palisády a dosypání svahu zeminou.
      Na Střelnici v Chřibské arboristé ošetřili stromořadí čítající 97 stromů (lípy, jírovce a javory) a v lipové aleji na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou provedli prosvětlovací řez výmladků pro zapěstování sekundárních korun (123 ks).

Ošetření stromořadí na Střelnici v Chřibské.
Ošetření stromořadí na Střelnici v Chřibské
   Statické zajištění korun stromů na Střelnici v Chřibské.
Statické zajištění korun stromů na Střelnici v Chřibské

      Podsadby 66 vzrostlých javorů a dubů se zapěstovanými korunkami ve výšce 2 m a obvody kmínků 12 cm ve dvou topolových alejích mají za cíl postupně nahradit odumírající stromy.
      Novou alej z cca 14 stromů jsme vysadili na okraji obce Heřmanice.

Výsadby v lesních porostech Lužických hor.
Výsadby v lesních porostech Lužických hor

      Celých 66 % rozlohy CHKO Lužické hory zaujímají lesní porosty. Spolu s Lesy České republiky s.p. a obcemi vysazujeme do vybraných lesních porostů jedli bělokorou, jilm horský, javor klen, jasan ztepilý a jiné cenné dřeviny pro zvýšení prostorové a druhové biodiverzity.

      Pro zachování genofondu jedle bělokoré (v Lužických horách evidujeme cca 200 semenných stromů). Pod některými stromy jsme v minulých letech postavili v rámci programu péče o krajinu oplocenky a provádíme kontrolu přirozeného zmlazení. To je však minimální. Proto provádíme sběr úrody z ostatních stromů. Sebrané jedlové šišky jsou následně luštěny a vysévány v mikroškolce ve Chřibské a výpěstky v dalších letech vysazovány do lesních porostů.

      Pro drobné pěvce a savce čistíme a v případě potřeby opravujeme celkem 650 vyvěšených budek. Budky a jejich údržba jsou rovněž cenným nástrojem monitoringu výskytu druhů.

      Z programu "Péče o krajinu" zajišťujeme také péči o cenná luční společenstva v maloplošných chráněných územích, I. zónách ochrany přírody a biocentrech o elkové výměře 15,03 ha. Například o: "Marschnerovu louku" ve Chřibské s výskytem prstnatce májového, vachty trojlisté, kruštíku bahenního...; přírodní památku "Louka u Brodských" s masivním výskytem prstnatce májového; přírodní památku "Brazilka" s výskytem rosnatky okrouhlolisté, všivce lesního, suchopýru úzkolistého, různých druhů sítin a další. Ochrana těchto společenstev spočívá také v budování ohrazení (zábran vstupu dobytka do podmáčených luk. Případně jejich opravy.
      Péče o vřesoviště v PP Brazilka spočívá ve výřezu náletových dřevin.

Výřez náletových dřevin na vřesovišti v PP Brazilka.
Výřez náletových dřevin na vřesovišti v PP Brazilka
   Likvidace netýkavky v okolí Kamenice.
Likvidace netýkavky v okolí Kamenice

      Úspěšnost likvidace invazních druhů rostlin v CHKO Lužické hory je za uplynulé období cca 95 %. Jedná se zejména o křídlatku japonskou, sachalinskou a netýkavku žláznatou a ojedinělý výskyty bolševníku velkolepého.

Obnova rybníčku Pod Lady v Jiřetíně pod Jedlovou.
Obnova rybníčku Pod Lady v Jiřetíně pod Jedlovou

      Obnova vodního režimu v krajině spořívá především v odbahnění sedimenty zanesených rybníčků a tůní a v úpravě břehů či hrází (neinvestičního charakteru). V letošním roce byly obnoveny celkem 4 malé rybníčky (na Kamenné horce u Krásné Lípy, v osadě Rozhled u Jiřetína pod Jedlovou a v Petrovicích u Jablonného v Podještědí) o celkové výměře 0,54 ha. Dokončení obnovy rybníčků "Pod Lady" v Jiřetíně pod Jedlovou z předchozího roku spočívalo v dodatečném položení geotextilie na návodní straně hráze, kvůli její zvýšené propustnosti. Oprava přehrážky v PP "Brazilka" je z části revitalizace ploch poškozených melioracemi.

      Pro turisty a návštěvníky Lužických hor provádíme údržbu cest a stezek. V letošním roce jsme rekonstruovali přístupovou cestu k vodní nádrži - Naděje a provedli protierozní opatření na cca 50 metrové úvozové cestě po zelené turistické značce z Jedlové žst. na Jedlovou horu (kamenné schody z pískovce a svodnice).

Protierozní opatření na  turistické stezce k Jedlové hoře.
Protierozní opatření na turistické stezce k Jedlové hoře
   Protierozní opatření na přístupové cestě k přehradě Naděje.
Protierozní opatření na přístupové cestě k přehradě Naděje
Úprava portálu Knížecí štoly v údolí Milířky.
Úprava portálu Knížecí štoly v údolí Milířky

      K zajištění klidu pro zimující netopýry jsme instalovali ocelový portál a mříž na vchod do Knížecí štoly u Jiřetína pod Jedlovou.

      Kromě prací financovaných z programu Péče o krajinu pracovníci Správy v rámci své odborné činnosti realizovali dvě opatření. Jedno pro ochranu obojživelníků podél komunikace Jablonné v Podještědí - Petrovice jsme instalovali bariéry a v druhé polovině dubna přenášeli žáby do Kněžického rybníka.

      Také jsem provedli kontrolu, vyčištění a drobné opravy 210 ks budek pro puštíka obecného a sýce rousného.

Záchranný přenos ropuchy přes silnici.
Záchranný přenos ropuchy přes silnici
 

Správa CHKO Lužické hory
Informace, uvedené na této stránce jsou od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz