Program péče o krajinu v CHKO Lužické hory v roce 2004

 

K zajištění praktické ochrany přírody a krajiny v Lužických horách Správa CHKO Lužické hory využívá prostředků z dotačního titulu "Programu péče o krajinu" Ministerstva životního prostředí.

Ve spolupráci s vlastníky či nájemci pozemků a obcemi pro každý rok připravujeme návrhy praktických opatření, které v průběhu následujícího roku realizují dodavatelé vybraní v rámci vypsaných nabídkových řízení.

Prioritní v tomto programu je péče o 16 maloplošných chráněních území, I. zóny ochrany přírody a 19 památných stromů. Průběžně provádíme údržbu vyznačení hranic MCHÚ, CHKO a informačních tabulí.

Péče o dřeviny spočívá zejména v ošetřování památných a významných stromů, alejí a stromořadí. V červenci jsme provedli statické zajištění koruny spolu s jejím odlehčením u památné lípy v Krásném Poli u Chřibské, kde v tlakovém větvení vznikly trhliny a hrozil pád korunních větví na silnici III. třídy. Dále jsme provedli zdravotní řez dubu letního v Kytlici a lípy srdčité v Trávníku, kde bylo instalováno předepjaté vázání koruny stromu vazbou typu Arco.

Na Krompachu jsme provedli zajištění kořenového systému památného tisu - výroba a instalace dřevěné palisády a dosypání svahu zeminou.

Na Střelnici v Chřibské arboristé ošetřili stromořadí čítající 97 stromů (lípy, jírovce a javory) a v lipové aleji na Křížové hoře v Jiřetíně pod Jedlovou provedli prosvětlovací řez výmladků pro zapěstování sekundárních korun (123 ks).

Podsadby 66 vzrostlých javorů a dubů se zapěstovanými korunkami ve výšce 2 m a obvody kmínků 12 cm ve dvou topolových alejích mají za cíl postupně nahradit odumírající stromy.
Novou alej z cca 14 stromů jsme vysadili na okraji obce Heřmanice.

Celých 66 % rozlohy CHKO Lužické hory zaujímají lesní porosty. Spolu s Lesy České republiky s.p. a obcemi vysazujeme do vybraných lesních porostů jedli bělokorou, jilm horský, javor klen, jasan ztepilý a jiné cenné dřeviny pro zvýšení prostorové a druhové biodiverzity.

Pro zachování genofondu jedle bělokoré (v Lužických horách evidujeme cca 200 semenných stromů). Pod některými stromy jsme v minulých letech postavili v rámci programu péče o krajinu oplocenky a provádíme kontrolu přirozeného zmlazení. To je však minimální. Proto provádíme sběr úrody z ostatních stromů. Sebrané jedlové šišky jsou následně luštěny a vysévány v mikroškolce ve Chřibské a výpěstky v dalších letech vysazovány do lesních porostů.

Pro drobné pěvce a savce čistíme a v případě potřeby opravujeme celkem 650 vyvěšených budek. Budky a jejich údržba jsou rovněž cenným nástrojem monitoringu výskytu druhů.

Z programu "Péče o krajinu" zajišťujeme také péči o cenná luční společenstva v maloplošných chráněných územích, I. zónách ochrany přírody a biocentrech o elkové výměře 15,03 ha. Například o: "Marschnerovu louku" ve Chřibské s výskytem prstnatce májového, vachty trojlisté, kruštíku bahenního...; přírodní památku "Louka u Brodských" s masivním výskytem prstnatce májového; přírodní památku "Brazilka" s výskytem rosnatky okrouhlolisté, všivce lesního, suchopýru úzkolistého, různých druhů sítin a další. Ochrana těchto společenstev spočívá také v budování ohrazení (zábran vstupu dobytka do podmáčených luk. Případně jejich opravy.
Péče o vřesoviště v PP Brazilka spočívá ve výřezu náletových dřevin.

Úspěšnost likvidace invazních druhů rostlin v CHKO Lužické hory je za uplynulé období cca 95 %. Jedná se zejména o křídlatku japonskou, sachalinskou a netýkavku žláznatou a ojedinělý výskyty bolševníku velkolepého.

Obnova vodního režimu v krajině spořívá především v odbahnění sedimenty zanesených rybníčků a tůní a v úpravě břehů či hrází (neinvestičního charakteru). V letošním roce byly obnoveny celkem 4 malé rybníčky (na Kamenné horce u Krásné Lípy, v osadě Rozhled u Jiřetína pod Jedlovou a v Petrovicích u Jablonného v Podještědí) o celkové výměře 0,54 ha. Dokončení obnovy rybníčků "Pod Lady" v Jiřetíně pod Jedlovou z předchozího roku spočívalo v dodatečném položení geotextilie na návodní straně hráze, kvůli její zvýšené propustnosti. Oprava přehrážky v PP "Brazilka" je z části revitalizace ploch poškozených melioracemi.

Pro turisty a návštěvníky Lužických hor provádíme údržbu cest a stezek. V letošním roce jsme rekonstruovali přístupovou cestu k vodní nádrži - Naděje a provedli protierozní opatření na cca 50 metrové úvozové cestě po zelené turistické značce z Jedlové žst. na Jedlovou horu (kamenné schody z pískovce a svodnice).

K zajištění klidu pro zimující netopýry jsme instalovali ocelový portál a mříž na vchod do Knížecí štoly u Jiřetína pod Jedlovou.

Kromě prací financovaných z programu Péče o krajinu pracovníci Správy v rámci své odborné činnosti realizovali dvě opatření. Jedno pro ochranu obojživelníků podél komunikace Jablonné v Podještědí - Petrovice jsme instalovali bariéry a v druhé polovině dubna přenášeli žáby do Kněžického rybníka.

Také jsem provedli kontrolu, vyčištění a drobné opravy 210 ks budek pro puštíka obecného a sýce rousného.

 

Správa CHKO Lužické hory
Informace, uvedené na této stránce jsou od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz