Louka u Brodských

Louka u Brodských se nachází přímo mezi chalupami na severním okraji Dolní Chřibské asi 500 m od náměstí. Je pojmenována podle dlouholetých majitelů pozemku a již dlouho je známá hojným výskytem orchidejí.
Protože po druhé světové válce přestala být louka pravidelně obhospodařována, množství kvetoucích prstnatců se postupně snižovalo a na některých místech louka začala zarůstat olšemi a vrbami. Teprve v roce 1994 byla v souvislosti s připravovaným vyhlášením chráněného území vyčištěna od náletových dřevin a během několika let pravidelného kosení došlo opět ke zvýšení počtu prstnatců májových, kterých je tu dnes již více než 4000 exemplářů.

V prosinci roku 1997 byla tato jedinečná mokrá louka vyhlášena přírodní památkou. Na jejím území bylo nalezeno 158 druhů vyšších rostlin, mezi nimiž se výrazně uplatňují druhy, rostoucí na zamokřených místech, jako je například štírovník bažinný nebo sítina ostrokvětá. Z orchidejí zde kromě prstnatce májového roste ještě bradáček vejčitý, vyskytuje se zde také tuřice Davallova. Podél cesty se šíří i některé druhy plevelů, například pelyněk černobýl, merlík bílý, pěťour a druhy ovlivňované lidskou činností jako ostřice srstnatá.
Na louce žijí i zajímavé druhy živočichů, například myška drobná a některé druhy kobylek jako kobylka horská a kobylka hnědá.
Území má velkou estetickou hodnotu, zejména na jaře, kdy množství kvetoucích orchidejí vytváří dojem fialového koberce.