Management lesních porostů v CHKO LH v roce 2001

V rámci managementu CHKO realizovala již několikátým rokem nadstandardní opatření v lesních porostech. Opatření jsou prováděna po dohodě s vlastníkem lesa (v tomto případě LČR, a.s. a některé obce a města). Jedná se zejména o výsadby jedle bělokoré a cenných listnatých dřevin (jilm horský, lípa srdčitá, jasan ztepilý, dub zimní) a jejich ochranu proti zvěři. Opatření jsou směřována do rezervací, I. zóny CHKO. Podsadby jedle bělokoré a buku lesního byly provedeny také ve smrkových porostech, které vznikly po rozsáhlé kalamitě bekyně mnišky ve 20. a 30. letech 20. století. Jedná se o značně nekvalitní stejnověké smrkové monokultury, které již ve věku 70-80 let jsou značně proředěné a tudíž je žádoucí jejich postupná obnova. Jelikož jsou na území Lužických hor stovky hektarů těchto tzv. pomniškových porostů bude jejich obnova a přeměna na věkově a druhově diferenciované porosty jedním z hlavních úkolů následujících několika desetiletí. Na živných stanovištích je optimální dřevinná skladba tzv. hercynská směs - smrk, buk a jedle, čisté smrkové porosty zde trpí hnilobou a jsou značně labilní.

Pokračovala záchrana genofondu jedle bělokoré tj. mapování a evidence plodících jedinců, sběr osiva, pěstování sazenic a jejich výsadba. Jedle bělokorá je stinná a v mládí pomalu rostoucí dřevina, čili nejvhodnější je ji podsazovat pod porost ještě před jeho obnovou tj. smýcením a výsadbou.

Celkem bylo v rámci managementu CHKO vysazeno 4510 ks jedle bělokoré, 1370 ks dubu zimního, 11820 ks buku lesního, 1900 ks javoru klenu, 1530 ks jasanu ztepilého, 2520 ks jilmu horského, 1050 ks lípy srdčité, postaveno 4710 m oplocenek a 2760 ks individuální ochrany.

 

Správa CHKO Lužické hory
Informace od Správy CHKO Lužické hory,
Školní 12, 471 25 Jablonné v Podještědí
telefony   e-mail: luzhory@nature.cz