Projekt elektrického vedení 110kV přes Lužické hory

Hodnocení projektu a stanovisko Správy CHKO Lužické hory

Autorka: Mgr. Zuzana Růžičková, SCHKO Lužické hory
21. 3. 2000

Dne 20.1. 2000 byla Správě CHKO Lužické hory zaslána Dokumentace o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí dle zák. č. 244/1992 Sb. (EIA), na výše uvedenou trasu VVN, jako dotčenému orgánu státní správy k vyjádření.

Dokumentace hodnotí, z hlediska vlivů na životní prostředí, dvě navržené varianty trasy vedení VVN 110 kV, obě v několika subvariantách.

Varianta A: Nový Bor - Polevsko - Kytlice - Lesné - Dolní Podluží - Varnsdorf (subvarianty A/1, A/2, A/3 obcházejí Polevsko západně, subvarianta A2 východně, subvarianty A3, A4 - jsou vedeny východně od obce Kytlice, liší se vzdáleností od obce).

Varianta B: Nový Bor - Svor - Lesné - Dolní Podluží - Varnsdorf (subvarianty B3 a B4 - B3 je vedena podél plánovaného obchvatu Svoru blíže k vesnici, B4 po druhé straně obchvatu dále od vesnice, subvarianta B1 je vedena převážně v západním, subvarianta B2 ve východním souběhu se silnicí I/9 až do Lesného).

Závěrečný úsek trasy vedení je převážně invariantní, vyjma subvarianty č. 5 a 6 v Dolním Podluží (č. 5 vedena po loukách pod Kozími hřbety, č. 6 vedena lesem v masivu Kozí hřbety).

Obě varianty včetně subvariant jsou uvažovány jako nadzemní vedení na ocelových příhradových stožárech, výška stožárů u samostatného dvojvedení (trasa B) se bude pohybovat od 26,8 - 39,55 m, šířka 7,2 - 7,8 m, šíře ochranného pásma bez vyšších dřevin je cca 32 m, výška stožárů u dvojvedení 110 kV a 35 kV na společném stožáru (část trasy A) bude 34,40 - 47,95 m, ostatní parametry zůstávají stejné. Stožáry budou vetknuty do monolitických betonových základů, jejichž rozměry budou přizpůsobeny typu stožárů, maximální hloubka výkopu pro základ však bude až 3,5 m.

Důvodem výstavby je dle dokumentace krytí předpokládaného nárůstu elektrické energie ve Šluknovském výběžku a snížení četnosti a délky výpadků elektrické energie daných v současné době velkou zranitelností stávajícího vedení Česká Kamenice - Chřibská - rozvodna Podhájí. Předpoklad vyšší spotřeby el. energie ve Šluknovském výběžku zde není podložen žádnou prognózní studií, jedním z argumentů pro výstavbu nového vedení je úspora za nedodanou energii, která činí 8 mil. Kč ročně. Rozsah poškození přírodního prostředí při výstavbě nového vedení však není vyčíslen.

Obě varianty tras jsou vedeny napříč centrálním územím Chráněné krajinné oblasti Lužické hory a to v délce 19 - 21 km. Uskutečnění jakékoliv z navržených variant by mělo významný negativní dopad na přírodní a krajinné hodnoty tohoto velkoplošného chráněného území.

Negativní vlivy:

 • velkoplošné odlesnění se všemi důsledky s ním spojenými (narušení stability lesních porostů, rozvrácení v současné době souvislých lesních komplexů (trasa A), zvýšené nebezpečí vzniku polomů, zhoršení zdravotního stavu lesa, šíření škůdců)
 • výrazné negativní ovlivnění krajinného rázu území na velké ploše vzhledem k výšce stožárů, trase (kopcovitý terén s řadou výhledů, dlouhé úseky tras vedou po pohledově exponovaných pozemcích) a vysoké míře dochovanosti relativně přírodní krajiny
 • velkoplošné narušení vegetačního krytu a poškození terénu během výstavby (v některých případech nevratné - betonové patky, ovlivnění biotopů do té míry, že nebudou moci poskytnout podmínky pro existenci původních druhů rostlin a živočichů)
 • nebezpečí narušení vodního režimu řady lokalit (trasy vedeny přes několik mokřadních lokalit s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů, často s umístěním rohových sloupů, jejichž poloha je více méně neměnná, jsou dotčena PHO (pásma hygienické ochrany vodních zdrojů), trasy jsou vedeny Chráněnou oblastí přirozené akumulace spodních vod Severočeská křída (CHOPAV))
 • nebezpečí narušení funkčnosti některých biocenter ÚSES (územního systému ekologické stability krajiny)
 • nebezpečí narušení některých významných přírodovědných lokalit (např. ohrožení výskytu chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů, zejména stenoekních - přímým poškozením nebo změnou stanoviště)
 • eroze
 • šíření invazních druhů rostlin na plochy s narušeným vegetačním krytem aj.
 

Posuzovaná dokumentace má řadu nedostatků:

 • V dokumentaci není dostatečně zdůvodněna nemožnost vedení trasy VVN z Frýdlantského do Šluknovského výběžku přes SRN, přestože se jedná o trasu vedenou mimo velkoplošná chráněná území, nejkratší a nejpřímější, vedenou nenáročným terénem.
 • Dokumentace nedostatečně popisuje faunu zájmového území.
 • Zcela nedostatečné je hodnocení vlivu stavby na krajinný ráz.
 • Nedostatečné je hodnocení vlivu na lesní porosty.
 • Chybí porovnání navržených variant řešení s variantami referenčními (varianta bez činnosti, aktivní nulová varianta, varianta ekologicky optimálního řešení) dle příl. č.3 zák. č. 244/1992 Sb.
 • Posuzování pouze 2 variant řešení (i když v subvariantách), obou vedených na nadzemních stožárech centrálním územím CHKO, je naprosto nedostatečné, neumožňující objektivní hodnocení.
   

Dokumentaci je nutno doplnit o další varianty řešení, šetrnější k přírodnímu prostředí a nepoškozující krajinný ráz zvláště chráněného území:

 • varianta vedení podzemním kabelem
 • varianta vedení nadzemním kabelem
 • varianta vedení mimo území CHKO, tj. přes SRN z Frýdlantského výběžku
  (pokud tato varianta opravdu není uskutečnitelná, uvést alespoň podrobný rozbor všech důvodů, které brání realizaci této varianty včetně zhodnocení finanční stránky)
 • varianta posílení stávajícího dvojvedení 110 kV Česká Kamenice - rozv. Podhájí Varnsdorf
 • varianta ponechání stávajícího stavu (s patřičnou údržbou stávajícího vedení) a řešení případných výpadků el. energie nákupem ze SRN

  U všech navržených variant je nutné, v zájmu objektivního posouzení, uvést alespoň orientační finanční náklady.
   
 • Chybí hodnocení úrovně navrženého technického řešení (Příloha č.3 zák. č. 244/1992 Sb.), vzhledem k vedení navržených tras v CHKO a CHOPAV je žádoucí zvolit nejlepší dostupnou technologii (tj. nejšetrnější k životnímu prostředí).
 • V dokumentaci chybí ekonomické zhodnocení újmy na životním prostředí.
 • Chybí metodika posuzování krajinného rázu.
 • Chybí posouzení vlivů stavby pro období odstraňování stavby a posouzení možnosti vzniku havárií a jejich vlivu na ŽP (§4 zák. 244/92 Sb.).
 • Chybí údaje o energetické koncepci řešeného území a prognózní studie rozvoje Šluknovského výběžku.
 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl závěr vyjádření Správy CHKO Lužické hory ze dne 3.3.2000 k dokumentaci následující, cituji:

 • "Uskutečněním některé z dokumentací navržených variant VVN 110 kV by vznikl výrazný liniový prvek technického charakteru významně negativně ovlivňující krajinný ráz CHKO Lužické hory, lesní ekosystémy a přírodní prostředí v dotčeném území. Byla by ohrožena funkčnost některých biocenter a stávající charakter některých přírodovědecky hodnotných lokalit včetně ohrožení výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů. Při stavebních pracích by došlo k poškození vegetačního krytu a terénu v některých případech nevratnému. Poškozené území by bylo ohroženo erozí, šířením invazních druhů rostlin a změnami vodního režimu. Trasy procházejí II. i I. zónou odstupňované ochrany přírody CHKO, prvky ÚSES a PP Kytlice (trasa A invariantní). Vzhledem k zmíněným skutečnostem požadujeme doplnění dokumentace o výše uvedené varianty vedení včetně doplnění výše uvedených připomínek k dokumentaci. Uvedené nedostatky dokumentace zamezují objektivnímu hodnocení vlivu stavby na ŽP a výběru nejšetrnější varianty vzhledem k přírodním a krajinným hodnotám území.
 • Z výše uvedených důvodů ani jedna z navrhovaných tras a jejich navrhovaných modifikací není z hlediska zájmů ochrany přírody přijatelná." (konec citace).

Mgr. Zuzana Růžičková
SCHKO Lužické hory

Další informace: