Akce pro veřejnost

Setkání příznivců Lužických hor

V letech 2003 - 2010 pořádala Správa CHKO Lužické hory spolu s Občanským sdružením přátel Lužických hor veřejná setkání přátel a spolupracovníků ochrany přírody, kterých se účastnilo kolem 40 až 60 zájemců. Akce se konala každoročně v únoru nebo březnu v Kulturním domě ve Svoru a později ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, výjimečně i na jiných místech v okolí. Návštěvníci se na ní mohli seznámit s novinkami z Lužických hor, dozvěděli se o činnosti Občanského sdružení a Správy CHKO v uplynulém roce a o akcích připravovaných na novou sezónu. Velké pozornosti se těšily zprávy o realizovaných terénních pracích a projektech, například o podpoře hnízdění zpěvných ptáků a sov, ochraně obojživelníků při jarní migraci, výsledcích botanických průzkumů, výskytu chráněných živočichů, přípravách vyhlášení nových chráněných území a lokalit soustavy Natura 2000, ošetřování památných stromů, významných alejí a stromořadí, o podpoře přírodě blízkého způsobu hospodaření a realizovaných opatřeních ke zvýšení druhové pestrosti luk a lesních porostů v I. a II. zóně CHKO, o likvidaci invazních druhů rostlin, obnově stanovišť pro vodní a mokřadní živočichy nebo o protierozních opatřeních na turistických stezkách. Během setkání proběhly různé přednášky, věnované zdejší přírodě, geologickým zajímavostem nebo lidové architektuře a svou činnost mohli představit i zástupci ZO ČSOP Netopýr z Varnsdorfu. Ve volné diskusi odpovídali pracovníci Správy CHKO na četné dotazy návštěvníků a na závěr se promítaly různé přírodovědné dokumenty a filmy.

Akci podpořil Českoněmecký fond budoucnosti.