Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Informace a aktuality

Projekt elektrického vedení 110kV přes Lužické hory

Nový Bor odmítá propojovací vedení 110 kV

Nový Bor - Oficiální stanovisko města Nový Bor ke stavbě Propojovacího vedení 110 kV Nový Bor - Varnsdorf zaslal na ministerstvo životního prostředí ČR Ivan Lacko, starosta Nového Boru. V úvodu dopisu připomíná den 16. leden, kdy obec Nový Bor obdržela dopracování o hodnocení dokumentace vlivů stavby na životní prostředí dle zákona 244 ČBR č. 244/92 Sb. ve znění zákona č. 132/2000 Sb. "Po prostudování a zhodnocení předložené dokumentace došla obec Nový Bor k závěru, že nesouhlasí se stavbou Propojovacího vedení 110 kV Nový Bor - Varnsdorf, a to ani ve variantě nadzemního, ani podzemního vedení. Pokud bude prokázána objektivní potřeba posílení Šluknovského výběžku elektrickou energií, je nutno hledat jiné možnosti způsobu přivedení této energie, to znamená trasami vedoucími jinými lokaliami v ČR, případně trasami vedoucími ze SRN. Orgán územního plánování posoudil navrhované trasy propojovacích vedení 110 kV z hlediska UPNSÚ Nový Bor, rozpracovaného Územního plánu Nový Bor a Územního plánu velkého územního celku Českolipsko. Navrhované vedení 110 kV je v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací VÚC Českolipsko, který tyto navrhované trasy neobsahuje. Předmětem trasy nejsou ani součásti platného Územního plánu sídelního útvaru Nový Bor. Do rozpracované ÚPD ÚPO Nový Bor vedení 110 kV nebylo zařazeno, neboť z provedených průzkumů a rozborů (podkladů pro ÚPD) vyplývá, že "příkon spotřeby města je stabilizovaný a lze předpokládat, že ještě poklesne... Navrhované trasy "A" a "B" vedení 110 kV procházejí obytnými zónami a navrženými novými plochami pro bydlení v části Nového Boru - Arnultovice, čímž narušují životní prostředí a pohodu jak stávající tak i nové zástavby rodinných domů. Kromě toho nepříznivě zasahují do koncepce územního plánování města. Na mapách s vyznačenými trasami vedení 110 kV, které jsou součástí Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí - v dopracování není zakreslena obytná zona "za obchvatem" mezi silnicí vedoucí do Polevska a potokem Šporka. Tyto rodinné domy zde stojí již minimálně 8 až 10 let. Orgán územního plánování z výše uvedených důvodů nesouhlasí s navrženými trasami propojovacího vedení 110 kV. Orgánu územního plánování ani nebyla předložena energetická koncepce Ústeckého kraje, která by jednoznačně prokazovala nutnost vybudování tohoto vedení. Domníváme se, že není vůbec zpracována," končí dopis zaslaný na ministerstvo životního prostředí.

Helena Plicková
Českolipský deník, 4.3.2003

Zpět

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.