Lužické hory
Česky Deutsch English Francais

Akce pro veřejnost

Setkání příznivců Lužických hor

Čtvrtek 10. února 2005

      Ve čtvrtek 10. února 2005 se v Kulturním domě ve Svoru uskutečnilo každoroční setkání přátel a spolupracovníků ochrany přírody, na němž je hodnocena činnost Občanského sdružení přátel Lužických hor a Správy CHKO Lužické hory za uplynulý rok a sjednávány akce na rok následující.
      Ve svorském sále se letos sešlo téměř 60 milovníků lužickohorské přírody. V 17 hodin je zde přivítal vedoucí Správy CHKO Lužické hory Tomáš Besta a poté Jitka Thelenová připomenula loňské akce pro veřejnost a představila akce připravované na tuto sezónu. Kromě tradičních akcí, jako je jarní a podzimní úklid Lužických hor, oblíbená netopýří noc nebo "Den pro ekologii" připravovaný pro děti ze základních škol regionu, se pro milovníky lužickohorské přírody chystají i novinky. Za všechny jmenujme například další noční výpravu, tentokrát za sovím houkáním, druhý ročník "Vítání ptačího zpěvu" či vycházku za botanickými zajímavostmi našeho kraje nazvanou "Květnová květena Lužických hor". Další novinkou je připravovaná "Slavnost lužickohorských luk", kterou představil vedoucí Správy CHKO.
      Důležitým bodem programu bylo sestavení skupiny zpravodajů a dobrovolných strážců ochrany přírody v Lužických horách. Zájemci se v letošním roce stanou nejprve zpravodaji, bude pro ně připravena exkurze do chráněných oblastí, kde má dobrovolná stráž ochrany přírody dlouholetou tradici a několik dalších "vzdělávacích akcí". Od příštího roku se pak budou moci zpravodajové připravovat na strážcovské zkoušky. Strážci i zpravodajové budou mimo jiné pomáhat pracovníkům Správy v usměrňování neukázněných návštěvníků CHKO.
      Projekty realizované v Lužických horách v roce 2004 z Programu péče o krajinu představila Monika Radoňová. V loňském roce bylo například ošetřeno 6 památných stromů, významné aleje a stromořadí. V lesích byla uskutečněna řada opatření ke zvýšení druhové biodiverzity lesních porostů v I. a II. zóně CHKO, podpora přírodě blízkého způsobu hospodaření. Pro drobné pěvce bylo zkontrolováno, vyčištěno a provedeny drobné opravy 650 vyvěšených budek a dále 220 budek pro sýce rousného a další druhy sov. Kosení téměř 17 ha luk v I. a II. zóně CHKO a biocentrech bylo realizováno za účelem uchování druhové rozmanitosti luk. Dále byla prováděna likvidace invazních druhů rostlin (křídlatky japonské a netýkavky žláznaté), obnova stanovišť pro živočichy vázané na vodu, protierozní opatření na turistických stezkách a další.
      Stejně tak byla ve stručnosti představena i odborná činnost Správy CHKO v oblasti biologických průzkumů a projekt "Síťové mapování květeny Lužických hor" přiblížil detailněji botanik Martin Bílý.
      Po diskuzi následoval blok dvou velice zajímavých přednášek. První z nich připravil Václav Růžička ze Správy CHKO LH a týkala se lidové architektury v Lužických horách.
      O geologických zajímavostech, památníčcích a pomníčcích Lužických hor pak pohovořil pan Petr Kühn z českolipského muzea.
      Na letošním setkání kromě organizátorů představila svou činnost i další organizace působící v ochraně přírody regionu – program obohatili zástupci ZO ČSOP Netopýr z Varnsdorfu. Klobouk dolů, co všechno pro lužickohorskou přírodu dělají tito mladí ochránci přírody!
      Na rozloučenou byl pro vytrvalce, kteří vydrželi na setkání až do 20 hodin, připraven "večerníček" v podobě zajímavého přírodovědného filmu od p. Habrmana o řece Úpě. A pak už si milovníci lužickohorské přírody jen popřáli do dalšího roku hodně zdaru.
      Letošní setkání se za přispění všech zúčastněných opravdu vydařilo a velký dík patří starostce Svoru paní Petrbokové, že nám poskytla prostory k pořádání této akce.

Akce byla podpořena z Českoněmeckého fondu budoucnosti.

 


Stránky Lužických hor jsou umístěny na adrese: http://www.luzicke-hory.cz
Copyright (c) Jiří Kühn, 1997-2019.